Najważniejsze informacje na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020 

 

1. Kontakt:

 • telefon przedszkola: 609588469
 • telefon Dyrektora: 695588186
 • adres email: monika.mentel@poczta.fm
 • strona internetowa: www.mentel-przedszkola.com

 

2. Podział na grupy następuje według zbliżonego wieku dzieci

    od 2,5 roku do 6 lat lub profilu oddziału.

 

3. Personel pedagogiczny naszego przedszkola:

 • mgr Karina Mackiewicz - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel  prowadzący zajęcia umuzykalniające w grupach.
 • mgr Patrycja Bijok - nauczyciel wychowania przedszkolnego ,nauczyciel języka angielskiego.
 • mgr Bożena Cebula - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel prowadzący kółko regionalne.
 • mgr Ruta Luber - nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 • mgr Aleksandra Behal-Czerch - nauczyciel wychowania przedszkolnego ,mgr sztuk pięknych, nauczyciel prowadzący zajęcia z arteterapii i spotkania ze sztuką.
 • mgr Beata Gajdzica - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel terapeuta.
 • mgr inż.arch. Klaudyna Mentel - nauczyciel terapeuta ,nauczyciel prowadzący spotkania z architekturą i origami.
 • mgr Monika Mentel - dyrektor przedszkola, surdologopeda i neurologopeda.
 • mgr Aleksandra Jabłońska Uszyńska – fizjoterapeuta.
 • dr hab. Jolanta Suchodolska – psychopedagog, terapeuta.

 

4. Czas pracy oraz dyżur wakacyjny przedszkola.


4.1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.

 

4.2. W okresie letnim w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzony jest dyżur wakacyjny.

    W roku szkolnym 2019/2020 dyżur wakacyjny planowany jest w dniach

    od 01 do 17 lipca 2020 roku oraz od 17 do 31 sierpnia 2020 roku.

 

4.3. Przedszkole nieczynne jest w dni ustawowo wolne od pracy oraz w okresie

    przerwy wakacyjnej, zaplanowanej od 20 lipca do 14 sierpnia 2020 roku.


5. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.


5.1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 9:00.


5.2. Dzieci należy odbierać z przedszkola najpóźniej do godziny 18:00. 


5.3. W przypadku spóźnienia, które nie zostanie zgłoszone do przedszkola – dziecko

    nie zostanie uwzględnione przy planowaniu posiłku na dany dzień.


5.4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem po godzinie 18:00

    wynosi 40 zł.


5.5. Opiekun prawny  wprowadza dziecko do sali zabaw i oddaje pod opiekę

    nauczyciela – nie dopuszcza się pozostawienia dziecka samego w szatni.


5.6. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie przez opiekuna prawnego

    lub osobę upoważniona przez opiekuna na piśmie.


5.7. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko - wyłącznie podczas pobytu

    dziecka pod opieką nauczycieli (od momentu przekazania dziecka nauczycielowi,

    do momentu odbioru dziecka przez opiekuna prawnego).


5.8. Opiekuni prawni przebywający na terenie przedszkola (budynek, działka,

    wyposażenie) - przed wprowadzeniem dziecka do sali oraz po odebraniu dziecka

    z przedszkola - ponoszą odpowiedzialność za dziecko oraz mienie przedszkola,

    z którego w tym czasie korzystają. 

 

5.9. Na wygrodzonej części placu zabaw dzieci mogą przebywać wyłącznie

    pod opieką nauczyciela.


6. Forma żywienia oraz odpoczynku dzieci.


6.1. Przedszkole gwarantuje smaczne i zgodne z normami żywienie dzieci :

    Śniadania, obiady oraz podwieczorki przygotowywane będą przez kuchnię własną

    przedszkola i podawane na sali przedszkola.


6.2. Formy odpoczynku dzieci młodszych 2,5; 3 i 4 letnich.

    Forma odpoczynku popołudniowego dzieci młodszych nie jest tradycyjnym

    leżakowaniem. 
    Dzieci odpoczywają na materacach słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej. 


6.3. Forma odpoczynku dzieci starszych 5-6 letnich.

    Forma odpoczynku popołudniowego dzieci nie jest obowiązkowa i zależy

    od organizacji zajęć w danym dniu. 


7. Program nauczania.


    Nauczanie dzieci prowadzone będzie zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie

    oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami) oraz podstawą

    programową wychowania przedszkolnego. 


8. Rozszerzona oferta zajęć 


Przedszkole zapewnia dodatkowo (w cenie czesnego) atrakcyjne audycje, zajęcia oraz konsultacje:

 • audycje muzyczne z Filharmonią Śląską, 
 • przedstawienia oraz zajęcia teatralne, 
 • zajęcia umuzykalniające,
 • arteterapia, spotania ze sztuką, architekturą, origami,
 • kółko regionalne, 
 • język angielski, 
 • zajęcia kulinarne,
 • konsultacje z psychologiem, logopedą, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna.
 • zajęia z fizjoterapeutą.


9. Wyprawka dla dzieci młodszych.


Opiekun prawny zobowiązany jest do przygotowania dla swojego dziecka następującej wyprawki, którą należy odpowiednio oznaczyć:

 • pantofle wraz z workiem,
 • ubranie zamienne w worku (bielizna, rajtuzy, skarpetki, bluzka, spodenki
  ub sukienka),
 • komplet przyborów do mycia zębów (szczoteczki należy wymieniać, co najmniej raz na dwa miesiące),
 • mały koc, (należy wyprać raz w miesiącu),
 • poduszka typu „jaś” z poszewką (należy wyprać raz w miesiącu),
 • fartuszek do zajęć plastycznych,
 • dla dzieci 3 letnich tekstylny śliniak.


10. Wyprawka dla dzieci starszych 5-6 letnich.


Opiekun prawny zobowiązany jest do przygotowania dla swojego dziecka następującej wyprawki, którą należy odpowiednio oznaczyć:

 • pantofle wraz z workiem,
 • ubranie zamienne w worku (bielizna, rajtuzy, skarpetki, bluzka, spodenki lub sukienka),
 • komplet przyborów do mycia zębów (szczoteczki należy wymieniać co najmniej raz na dwa miesiące),
 • fartuszek do zajęć plastycznych,
 • strój gimnastyczny w worku.


11. Ubezpieczenie.


    Składka ubezpieczeniowa NW w nowym roku szkolnym wyniesie ~70 zł/dziecko

    (ubezpieczenie w COMPENSA). 

    Ubezpieczenie grupowe obejmuje zakres podstawowy i rozszerzony na kwotę

    26 tysięcy złotych w kraju i za granicą, 24 godziny na dobę w okresie

    od 01 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.


12. Opłata za przedszkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 wyniesie:


12.1. Przy całodziennym pobycie dziecka (do godziny 18:00) = 450 zł brutto. 

    W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 400 zł.


12.2. Przy pobycie dziecka do godziny 13:00 = 400 zł brutto. 

    W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 350 zł.


12.3. Zwrot żywieniowy (wsad do kotła) uzależniony jest od ilości dni nieobecności

    dziecka w przedszkolu. 

    Zwrot ten będzie rozliczany w okresach miesięcznych i wyniesie odpowiednio:

 • 5 zł za 1 dzień nieobecności dziecka przy pobycie do 18:00.
 • 4 zł za 1 dzień nieobecności dziecka przy pobycie do 13:00.


12.4. Opłatę za przedszkole należy wpłacać nie później niż do 10 dnia każdego

    miesiąca, wyłącznie na konto bankowe:

58 1020 1390 0000 6402 0108 7360

 

Uwaga ! Na przelewach prosimy o wyszczególnienie:


Odbiorcy przelewu: 

Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny Monika Mentel

ul. Krzywa 18B, 43-430 Skoczów

tytułu wpłaty:

Imienia i nazwiska dziecka

miesiąca i roku, za który dokonywana jest wpłata

nazwy przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka" w Ustroniu

 

    Ewentualny wzrost odpłatności może następować kwartalnie w zależności

od wzrostu kosztów utrzymania, wzrostu cen żywności oraz innych przesłanek wynikających ze Statutu przedszkola i nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty.


12.5. Dodatkowo w terminie do 30 września 2019 roku należy wpłacić u dyrektora

    lub nauczycieli:

 • pierwszą ratę za wyprawkę artykułów do zajęć z plastyki i sztuki w wysokości 80 zł brutto na jeden semestr (drugą ratę w wysokości 80 zł brutto za ww. należy wpłacić do końca stycznia 2020 roku),
 • opłatę za ubezpieczenie NW w wysokości ~70 zł brutto za cały rok szkolny.


13. Informacje dodatkowe

 

 • Każdy z opiekunów prawnych dziecka przed zawarciem umowy powinien zapoznać się ze Statutem przedszkola, który dostępny jest u dyrektora
  ub wychowawców grup.
 • Dzieci chore lub niedoleczone nie mogą przebywać w przedszkolu wśród dzieci zdrowych.
 • Przedszkole nie ma możliwości zapewnienia opieki dzieciom chorym
  lub niedoleczonym.
 • Personel przedszkola nie może podawać leków dzieciom.
 • Personel przedszkola może udzielić dziecku wyłącznie pierwszej pomocy
  w zakresie posiadanego przeszkolenia, 
  w pozostałych przypadkach wezwana zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.
 • Dzieci powinny być ubierane odpowiednio do swojej samoobsługi i warunków pogodowych.
 • Ze względu na ograniczone możliwości parkowania, prosimy o niezastawianie drogi dojazdowej, wejścia do przedszkola oraz miejsc utwardzonych przy placu zabaw. Nieprawidłowo ustawione samochody uniemożliwiają zaopatrzenie przedszkola oraz wyjazd innym rodzicom.


13.1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ,przedszkole nie ma obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach  i rodzicach, niemniej nie zwalnia nas z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych danych oraz ich przetwarzania i udostępniania.


13.2. Dane osobowe dzieci, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych
do odbioru dzieci z przedszkola nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie upoważnieni nauczyciele przedszkola
oraz podmioty upoważnione do tego z mocy prawa. 


13.3. Opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych dziecka a także własnych oraz do ich aktualizacji w formie pisemnego wniosku określającego zakres aktualizacji.


14. W terminie do 30 września 2019 podpisywane będą umowy o świadczenie opieki dydaktyczno-wychowawczej nad dzieckiem oraz zostaną podane terminy spotkań dla rodziców.

 

Monika Mentel