Najważniejsze informacje na temat organizacji roku szkolnego 2019/2020

 

1. Kontakt:

 

 • telefon przedszkola: 603707551
 • telefon Dyrektora: 695588186
 • adres email: monika.mentel@poczta.fm
 • strona internetowa: www.mentel-przedszkola.com

 

2. W naszym przedszkolu utworzona jest jedna grupa przedszkolna
    dla dzieci w zbliżonym wieku (dzieci 3÷5 letnie).

 

3. Personel pedagogiczny naszego przedszkola:

 • mgr Beata Gajdzica - wychowawca grupy, nauczyciel terapeuta, kółko regionalne, zajęcia kulinarne
 • mgr Małgorzata Chmiel-wychowawca grupy, nauczyciel języka angielskiego,
 • mgr Agata Mrowiec – zajęcia umuzykalniające, rytmika,
 • mgr Monika Mentel - dyrektor przedszkola, surdologopeda, neurologopeda, 
 • dr hab. Jolanta Suchodolska – pedagog, terapeuta.

 

4. Czas pracy oraz dyżur wakacyjny przedszkola.

 

4.1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00.


4.2. W okresie letnim w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzony jest dyżur wakacyjny.      W roku szkolnym 2019/2020 dyżur wakacyjny planowany jest w dniach
    od 01 do 17 lipca 2020 roku oraz od 17 do 31 sierpnia 2020 roku.


4.3. Przedszkole nieczynne jest w dni ustawowo wolne od pracy oraz w okresie
    przerwy wakacyjnej, zaplanowanej od 20 lipca do 14 sierpnia 2020 roku.

 

5. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

5.1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 9:00,
 

5.2. Dzieci należy odbierać z przedszkola najpóźniej do godziny 18:00. 
 

5.3. W przypadku spóźnienia, które nie zostanie zgłoszone do przedszkola – dziecko
    nie zostanie uwzględnione przy planowaniu posiłku na dany dzień.

 

5.4. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem po godzinie 18:00

    wynosi 40 zł.
 

5.5. Opiekun prawny  wprowadza dziecko do sali zabaw i oddaje pod opiekę
    nauczyciela – nie dopuszcza się pozostawienia dziecka samego w szatni.

 

5.6. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie przez opiekuna prawnego
    lub osobę upoważnioną przez opiekuna na piśmie.

 

5.7. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko - wyłącznie podczas
    pobytu dziecka pod opieką nauczycieli (od momentu przekazania dziecka
    nauczycielowi, do momentu odbioru dziecka przez opiekuna prawnego).

 

5.8. Opiekuni prawni przebywający na terenie przedszkola (budynek, działka,
    wyposażenie) - przed wprowadzeniem dziecka do sali oraz po odebraniu dziecka
    z przedszkola - ponoszą odpowiedzialność za dziecko oraz mienie przedszkola,
    z którego w tym czasie korzystają.

 

6. Forma żywienia oraz odpoczynku dzieci.


6.1. Przedszkole gwarantuje smaczne i zgodne z normami żywienie dzieci :

 • śniadania oraz wybrane podwieczorki przygotowywane będą przez kuchnię własną przedszkola,
 • obiady oraz wybrane podwieczorki (np. ciasta i inne wymagające bardziej złożonej technologii przygotowania) wykonane będą przez kuchnię Przedszkola „Chatka Puchatka” w Ustroniu i podawane na sali przedszkola.
   

6.2. Formy odpoczynku dzieci.

    Forma odpoczynku popołudniowego dzieci młodszych nie jest tradycyjnym
    leżakowaniem. 

    Dzieci odpoczywają na materacach słuchając bajek lub muzyki relaksacyjnej.

 

7. Program nauczania.

    Nauczanie dzieci prowadzone będzie zgodnie z obowiązującą Ustawą o systemie
    oświaty z dnia 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami) oraz podstawą
    programową wychowania przedszkolnego. 

 

8. Rozszerzona oferta zajęć

    Przedszkole zapewnia dodatkowo (w cenie czesnego) atrakcyjne audycje, zajęcia
    oraz konsultacje:

 • audycje muzyczne z Filharmonią Śląską,
 • przedstawienia oraz zajęcia teatralne,
 • zajęcia umuzykalniające,
 • zajęcia plastyczne, spotkanie ze sztuką,
 • kółko regionalne,
 • język angielski,
 • zajęcia kulinarne,
 • konsultacje z psychologiem, logopedą.

 

9. Wyprawka dla dzieci.

    Opiekun prawny zobowiązany jest do przygotowania dla swojego dziecka
    następującej wyprawki, którą należy odpowiednio oznaczyć:

 • pantofle wraz z workiem,
 • ubranie zamienne w worku (bielizna, rajtuzy, skarpetki, bluzka, spodenki lub sukienka),
 • komplet przyborów do mycia zębów (szczoteczki należy wymieniać, co najmniej raz na dwa miesiące),
 • mały koc, (należy wyprać raz w miesiącu),
 • poduszka typu „jaś” z poszewką (należy wyprać raz w miesiącu),
 • fartuszek do zajęć plastycznych,
 • dla dzieci 3 letnich tekstylny śliniak.

 

10. Ubezpieczenie.

    Składka ubezpieczeniowa NW w nowym roku szkolnym wyniesie 70 zł/dziecko
    (ubezpieczenie w COMPENSA). 
    Ubezpieczenie grupowe obejmuje zakres podstawowy i rozszerzony na kwotę
    26 tysięcy złotych w kraju i za granicą, 24 godziny na dobę  w okresie
    od 01 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku

 

11. Opłata za przedszkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 wyniesie:

 

11.1. Przy całodziennym pobycie dziecka (do godziny 18:00) = 420 zł brutto.
    W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 380 zł.

 

11.2. Przy pobycie dziecka do godziny 13:00 = 380 zł brutto.

    W przypadku rodzeństwa, opłata za drugie dziecko wynosi 350 zł.
 

11.3. Zwrot żywieniowy (wsad do kotła) uzależniony jest od ilości dni nieobecności

    dziecka w przedszkolu. 
    Zwrot ten będzie rozliczany w okresach miesięcznych i wyniesie odpowiednio:

 • 5 zł za 1 dzień nieobecności dziecka przy pobycie do 18:00.

 • 4 zł za 1 dzień nieobecności dziecka przy pobycie do 13:00.

 

11.4. Opłatę za przedszkole należy wpłacać nie później niż do 10 dnia każdego
    miesiąca, wyłącznie na konto bankowe:

 

58 1020 1390 0000 6402 0108 7360

 

Uwaga ! Na przelewach prosimy o wyszczególnienie:


Odbiorcy przelewu:

 
Ośrodek Opiekuńczo-Edukacyjno-Rehabilitacyjny Monika Mentel
ul. Krzywa 18B, 43-430 Skoczów

 

oraz:
tytułu wpłaty

Imienia i nazwiska dziecka

miesiąca i roku, za który dokonywana jest wpłata

 

nazwy przedszkola:

Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las" w Wiśle

 

    Ewentualny wzrost odpłatności może następować kwartalnie w zależności
od  wzrostu kosztów utrzymania, wzrostu cen żywności oraz innych przesłanek wynikających ze Statutu przedszkola i nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty.

 

11.5. Dodatkowo w terminie do 30 września 2019 roku należy wpłacić u dyrektora
    lub nauczycieli:

 • pierwszą ratę za wyprawkę artykułów do zajęć z plastyki i sztuki w wysokości 80 zł brutto na jeden  (drugą ratę w wysokości 80 zł brutto za ww. należy wpłacić
  do końca stycznia 2020 roku),
 • opłatę za ubezpieczenie NW w wysokości 70 zł brutto za cały rok szkolny,


12. Informacje dodatkowe

 • Każdy z opiekunów prawnych dziecka przed zawarciem umowy powinien zapoznać się ze Statutem przedszkola, który dostępny jest u dyrektora
  lub wychowawców,
 • Dzieci chore lub niedoleczone nie mogą przebywać w przedszkolu wśród dzieci zdrowych.
 • Przedszkole nie ma możliwości zapewnienia opieki dzieciom chorym
  lub niedoleczonym.
 • Personel przedszkola nie może podawać leków dzieciom.
 • Personel przedszkola może udzielić dziecku wyłącznie pierwszej pomocy
  w zakresie posiadanego przeszkolenia, 
  w pozostałych przypadkach wezwana zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.
 • Dzieci powinny być ubierane odpowiednio do swojej samoobsługi i warunków pogodowych.


12.1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ,przedszkole nie ma
    obowiązku rejestrowania bazy danych o wychowankach  i rodzicach, niemniej
    nie zwalnia nas z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony posiadanych
    danych oraz ich przetwarzania i udostępniania .


12.2. Dane osobowe dzieci, opiekunów prawnych oraz osób upoważnionych
    do odbioru dzieci z przedszkola nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
    Odbiorcami danych będą wyłącznie upoważnieni nauczyciele przedszkola 
    oraz podmioty upoważnione do tego z mocy prawa. 

 

12.3. Opiekunowi przysługuje prawo dostępu do treści danych dziecka a także
    własnych oraz do ich aktualizacji w formie pisemnego wniosku określającego
    zakres aktualizacji.

 

13. W terminie do 30 września 2019 podpisywane będą umowy o świadczenie opieki

    dydaktyczno-wychowawczej nad dzieckiem oraz podane zostaną terminy spotkań
    dla rodziców.

 

Monika Mentel