PROMOCJA PROJEKTU

"CHATKA PUCHATKA" W USTRONIU

Cele projektu:

    Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie Miasta Ustronia, jak również dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne także
dla dzieci niepełnosprawnych Przedszkola Chatka Puchatka
w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycielek.

 

Planowane efekty:

    W projekcie przewidziano utworzenie 18 miejsc wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe dla 70 dzieci 
oraz podniesienie kwalifikacji 3 nauczycieli.

                      

                       Wartość projektu: 536 927,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 456 388,37 zł