Wszystko, co najważniejsze dla życia, zdarza się w pierwszych sześciu latach

G. Vico

PORADY DLA RODZICÓW

" Mam 5 lat, a niedługo nawet 6... i pójdę do szkoły !"


    Rozwój każdego dziecka przebiega bardzo indywidualnie, szczególnie na etapie, kiedy zbliża się Jego czas osiągania gotowości szkolnej.


Kiedy sześciolatek osiąga gotowość, pójście do szkoły wiąże się z przyjemnymi przeżyciami. W swoich marzeniach dziecko kończące przedszkole widzi siebie z tornistrem na plecach. Nie może się doczekać, kiedy usłyszy pierwszy dzwonek, kiedy stanie się pierwszoklasistą. Zdaniem pedagogów i psychologów przyjęcie nowej roli społecznej – roli ucznia – stanowi dla niego jednak poważny wysiłek i wiąże się ze stresem.

 

Gotowość szkolna to taki stopień rozwoju, który jest niezbędny do podjęcia obowiązków
i roli ucznia. Poziom ten określają nie tylko możliwości, warunki i potencjał intelektualny, ale przede wszystkim zespół cech psychofizycznych, ukształtowanych w okresie pierwszych sześciu lat życia. To one umożliwiają, a czasami utrudniają przystosowanie do nauki szkolnej.

 

Dojrzałe do podjęcia nauki w szkole są dzieci, które:

 • reprezentują taki poziom rozwoju, który umożliwi im naukę czytania i pisania, liczenia (czasami bardziej ją rozwinie, gdy dziecko już czyta i liczy ),
 • dobrze funkcjonują w grupie rówieśniczej, potrafią współpracować (w szkole ta współpraca jest potrzebna),
 • mają wystarczająco silną, pozytywną samoocenę (by czuły się bezpiecznie),
 • są dojrzałe pod względem emocjonalno-społecznym (są gotowe do podjęcia odpowiedzialności za siebie i przyjęcie obowiązków ucznia; odporne na brak natychmiastowego sukcesu).

 

    Wysoki iloraz inteligencji, sprawność intelektualna, uzdolnienia dziecka są ważnymi
- ale nie jedynymi i wystarczającymi - wskaźnikami gotowości szkolnej. Przyczyniają się
do dobrych wyników, jednak nie zastąpią samodzielności emocjonalno-społecznej,
która jest potrzebna na etapie początkowym edukacji wczesnoszkolnej.

 

Najważniejsze elementy dojrzałości szkolnej Twojego Dziecka to:

 

 • Dojrzałość w zakresie rozwoju fizycznego

 

Dlatego…

 

 • dostarczaj okazji do ruchu i aktywności,
 • zadbaj, by ruch był atrakcyjny i wszechstronnie rozwijający, ponieważ potrzeba ruchu utrwala znajomość ciała i przestrzeni, pomaga w prawidłowym rozróżnieniu stron prawej i lewej, ułatwia identyfikowanie kierunków.

 

Wszystko to potrzebne jest w nauce pisania i czytania, umożliwia praktyczne rozumienie pojęć i relacji między nimi.

 • wspomagaj – poprzez ruch – prawidłowe napięcie mięśniowe (wpływa na sprawność manualną, potrzebną podczas nauki pisania i jej doskonalenia),
 • usprawniaj – poprzez ruch – wydobywanie zakodowanych informacji.

 

Dziecku aktywnemu (i sprawnemu) ruchowo jest łatwiej w życiu, a więc i w szkole.

 • zadbaj o rozwój dużej i małej motoryki (rozwój doświadczeń ruchowych, by łatwiej poruszać się w przestrzeni, wśród innych dzieci, a także sprawność i zwinność rąk dziecka, by umożliwić skoordynowanie oraz płynne rysowanie i pisanie)

 

Dlatego…

 

 • pozwól dziecku na samodzielność ubierania się, sznurowania butów, wycinania
  z papieru, wydzierania, lepienia z modeliny, masy solnej - to ważne umiejętności, przydatne w szkole

 

 

 • Dojrzałość w zakresie zdolności poznawczych

    Dziecko rozpoczynające naukę szkolną powinno umieć wykorzystywać wiodące narządy zmysłów tj. wzrok, słuch i posługiwać się nimi podczas uczenia (w procesie analizy i syntezy). Jest to niezbędne, by np. wydobyć istotne elementy z całości. Procesy stanowią podstawę pisania i czytania. Dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową
i słuchową są zagrożone dysleksją. By jej skutecznie zapobiec, warto stosować systematyczne ćwiczenia stymulujące rozwój tych sfer zanim dziecko podejmie naukę
w szkole.

 

Dlatego…

 • zadbaj, by uchronić dziecko przed problemami psychografomotorycznymi,
 • zadbaj o dobrą koncentrację dziecka, rozwój uwagi i pamięci, ponieważ sprawność zapamiętywania zależy od koncentracji uwagi

 

Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko potrzebuje pomocy w tym zakresie, podziel się tą myślą z nami. Znamy dobre sposoby i stosujemy je z dużym powodzeniem.

 

 • Percepcja słuchowa

 

Dziecko rozpoczynające naukę szkolna powinno:

 • odróżniać słuchowo wszystkie głoski (mieć słuch fonemowy),
 • dzielić wyrazy na głoski,
 • łączyć głoski w wyrazy,
 • słuchowo rozróżniać rymy i rytm mowy.

 

Poziom myślenia dziecka pięcio- i sześcioletniego ma umożliwić rozróżnianie
i klasyfikowanie pojęć i rzeczy, a także myślenie przyczynowo-skutkowe.


Mowa pięcio- i sześciolatka powinna być komunikatywna, czyli służyć skutecznemu porozumiewaniu się.

 

Dlatego…

 

 • zadbaj, by Twoje dziecko porozumiewało się pełnymi zdaniami,
 • zadbaj, by dziecko znało litery i potrafiło odczytać proste słowa lub zdania,
 • zadbaj, by miało odpowiednio duży zasób słów, żeby zrozumieć czytane teksty polecenia i komentarze nauczyciela,
 • zadbaj, by prawidłowo umiało wymawiać głoski (jest to potrzebne podczas nauki pisania i czytania)

 

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA W ZAKRESIE EMOCJONALNO-MOTYWACYJNYM

    Przeżywane emocje decydują o funkcjonowaniu dziecka i jego możliwościach
koncentracji uwagi. Zależą od środowiska, w którym dziecko dojrzewa, kształtują Jego
osobowość, decydują o relacjach z innymi osobami i zachowaniach w stosunku do nich.
Emocje i uczucia pozytywne są najpotężniejszym stymulatorem prawidłowego rozwoju
Twojego Dziecka. Pamiętaj o tym. Stres i nadmiar emocji negatywnych (często
traumatycznych) zaburzają prawidłowe funkcjonowanie społeczne dziecka i stają się
najczęstszym powodem problemów w nauce.

 

Dlatego przyjrzyj się emocjom dziecka i sprawdź

 • jak radzi sobie ze stresem,
 • jak radzi sobie z negatywnymi emocjami,
 • czy nie zniechęca się zbyt szybko trudnościami i niepowodzeniami,
 • czy lubi poznawać otaczający świat i twórczo dociekać, poszukiwać odpowiedzi na pytania,
 • czy ma warunki do rozwijania wrażliwości i inteligencji emocjonalnej (jest zdolne do rozumienia sytuacji i pomocy innym dzieciom).

 

GOTOWOŚĆ SZKOLNA W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dziecko podejmujące naukę szkolną powinno mieć rozwinięte poczucie przynależności do grupy.

 

Dlatego…

 

 • zadbaj, by poznawało i doskonaliło w praktyce znajomość podstawowych zasad
  i norm obowiązujących w grupie,
 • zadbaj, by chciało i potrafiło dobrze funkcjonować w grupie rówieśników,
 • zadbaj, by miało korzystne warunki do kształtowania samooceny, wyobrażeń o swoich mocnych stronach osobowości,
 • zadbaj, by w sposób umiejętny uczyło się porównywania siebie z innymi i z tych porównań czerpało motywację do pracy nad sobą.

 

GOTOWOŚĆ DO PODJĘCIA NAUKI MATEMATYKI

Dojrzałość szkolna do nauki matematyki obejmuje w szczególności:

 • zdolność i gotowość do liczenia (wykrywania i korygowania pomyłek własnych i innych osób),
 • rozumowanie na poziomie konkretnym,
 • zdolność posługiwania się symbolami (cyframi i znakami).

 

Zdolności te dostrzega się u dziecka na poziomie ujawnionych preferencji, ich poziom
w grupie pięcio i sześciolatków jest zróżnicowany. Warto jednak ocenić go wstępnie,
by nie fundować dziecku zbędnego stresu zbyt wygórowanymi wymaganiami.

 

Z pewnością dobrze jest, gdy Twoje Dziecko, przekraczając próg szkoły potrafi:

 • uporać się skutecznie ze stresem,
 • rano dzielnie wstawać, by przybyć punktualnie na lekcje,
 • przestrzegać regulaminu funkcjonowania w szkole,
 • skupiać się na lekcjach,
 • z uwagą słuchać poleceń,
 • precyzyjnie wykonywać zadania,
 • przyswajać wiele nowych informacji,
 • pamiętać o zadanych pracach domowych,
 • nauczyć się czegoś z dnia na dzień,
 • umieć mobilizować się po niepowodzeniu albo porażce,
 • podołać większemu wysiłkowi fizycznemu,
 • szybko zaadoptować się w zespole rówieśniczym.